Działalność Społeczna

Liga Mistrzów

W 2022 r. pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego pn. „Liga Mistrzów”realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany był od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. Dofinansowanie projektu z EFS wyniosło: 61.396,00 zł.

Działania skierowane były do seniorów z terenu Chełmna. Priorytetami projektowymi były aktywizacja społeczna, ruchowa, umysłowa i działania o charakterze edukacyjnym, które realizowano poprzez następujące formy wsparcia: usługi opiekuńcze, wsparcie psychologiczne, nauka gry w brydża (profilaktyka Alzheimera), szkoła tańca, warsztaty kulinarne w kontekście kulinarnego recyklingu i zero waste, warsztaty: „Bezpieczny senior” (spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie), warsztaty z prawidłowej segregacji odpadów. W projekcie założono utrzymanie aktywności społecznej oraz dobrostanu seniorów.